การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ที่มี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระสำคัญที่สำคัญคือ
การพิจารณาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ในเวลา 10.00 น. ได้เริ่มเข้าสู่วาระการเสนอชื่อบุคคลที่สมควร

เป็นนายกฯ โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้ลุกขึ้นเป็นตัวแทน 8 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเสนอชื่อ
นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีผู้รับรองถูกต้อง จากนั้นนายวันมูหะมัดนอร์ ได้เปิดให้สมาชิก

แสดงตนผ่านการเสียบบัตร หลังจากสมาชิก ส.ส. และ ส.ว. จากพรรคการเมืองต่างๆ อภิปรายแล้ว จึงเริ่มเปิดให้สมาชิกรัฐสภาลงมติ
โหวตนายกฯ โดยพบว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นคนแรก ในสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งมา

จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ลงคะแนนเห็นชอบให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกันประชาชนที่เฝ้าติดตามการ
ลงคะแนนผ่านทางหน้าจออยู่นั้น ต่างพากันโพสต์รูปภาพของ นพ.ไกรสิทธิ์ เพื่อแสดงความขอบคุณที่เห็นชอบตามมติของประชาชน

พร้อมระบุข้อความว่า “ถ่ายรูปมาอวยยศ สว คนแรกที่โหวตเห็นชอบ” , “ขอบคุณ สว คนแรกที่กล้าลุกขึ้นมาออกเสียงเห็นชอบค่ะ
คุณคือความภูมิใจที่สมควรได้รับการยกย่อง” , “ขอบคุณ สว. คนกล้า คนแรก ที่โหวตให้นะครับ” สำหรับสมาชิกวุฒิสภา นายแพทย์
ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เกิดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2487 ปัจจุบันอายุ 79 ปี เป็นข้าราชการบำนาญ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ด้านคุณวุฒิ แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต โภชนาการ
สถาบันเทคโนโลยีแมสสาซูเซท์ (Massachusetts Institute of Technology (MIT) , ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โภชนศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบการณ์ ที่ปรึกษาโครงการพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี 2550-ปัจจุบัน , ศาสตราจารย์เกียรติ
คุณ ระดับ 11 มหาวิทยาลัยมหิดล , ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและโภชนาการขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
สำนักงานใหญ่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ปี 2543-2549 , ประธานกรรมการนโยบายสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2552-2561 ,

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสวท. , ประธานกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ ปี 2551-2557 , นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล , คณะกรรมการอาหารแห่งชาติและประธานจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การจัดการ ด้านอาหารของประเทศไทย

MZ5HJW.md.jpeg

MZ5Xf2.md.jpeg

MZ5a51.md.jpeg

MZ5pHy.md.jpeg

MZ5LCJ.md.jpeg

MZ5Ji9.jpeg

MZ5eIb.md.jpeg

MZ5ywf.md.jpeg

MZ5Foa.jpeg

MZEWhz.md.jpeg

MZ5IJq.jpeg

MZEd58.md.jpeg