ครอบรอบแต่งงาน 10 ปีงานนี้ดารา พิธีกรคนสวย นุ้ย สุจิรา ก็ตัดสินใจเปลี่ยนนามสกุลใหม่จาก ‘อรุณพิพัฒน์’
ไปใช้ ‘หลีระพันธ์’ เพื่อเป็นของขวัญครบรอบแต่งงานให้กับสามีนักธุรกิจ ปอนด์ ชยพล ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายชายเคยพูดเอาไว้นานมากแล้ว
เท่านั้นไม่พอความน่ารักของคุณสามี ปอนด์ ชยพล ยังมั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย และปีนี้ยังได้ให้ทองคำแท่งหนัก 10 บาทแก่ศรีภรรยาอีกด้วย ด้านสาวนุ้ยเผยว่า
ขอวาร์ป!!ไปปีที่100เลยได้มั้ย ของขวัญหรือการลงทุน เอาดีดี #ของขวัญครบรอบ #staycation #letsparty มีการเตรียมสถาที่นะจ๊ะเมื่อเข้าปีที่11

แต่งงานอยู่ด้วยกันมา 10 ปีแล้ว สำหรับคู่รักหวานอย่างนักแสดง-พิธีกรสาว นุ้ย สุจิรา อรุณพิพัฒน์ และแฟนหนุ่มนักธุรกิจ ปอนด์ ชยพล หลีระพันธ์
ซึ่งในโอกาสครบรอบแต่งงาน 10 ปี งานนี้เจ้าตัวก็ได้ให้ของขวัญที่เรียกว่าพิเศษจริงๆ คือยอมเปลี่ยนไปใช้นามสกุล “หลีระพันธ์” ของสามีแล้วจ้า

โดยในอินสตาแกรม @nuisujiraa นุ้ย ได้โพสต์ภาพคู่กับ ปอนด์ รวมถึงภาพครอบครัว และภาพใบเปลี่ยนชื่อสกุล พร้อมทั้งเขียนข้อความว่า
“อ ยู่ กั น ม า 1 0 ปี ไ ม่ มี อ ะ ไ ร จ ะ ใ ห้ งั้ น เ ป ลี่ ย น “ น า ม ส กุ ล ” ใ ช้ ด้ ว ย ซ ะ เ ล ย เ ป็ น สิ่ ง ที่ คุ ณ เ ค้ า เ ค ย พู ด ไ ว้ ทำ ใ ห้ ล ะ น ะ เ ป ลี่ ย น ใ จ ไ ม่ ไ ด้ ห น า ไ ม่ ไ ด้ ห น า
ท่ า ม ก ล า ง ค อ มเ ม น ต์ จ า ก ค น ใ น ว ง กา ร บั น เ ทิ ง แ ล ะ แ ฟ น ๆ ที่ ต่ า ง เ ข้ า ม า แ สด ง คว า ม ยิ น ดี ม า ก ม า ย พ ร้ อ ม ทั้ ง อว ย พ ร ให้ คว า ม รั ก ข อ ง ทั้ ง คู่ ส ด ใ ส แ ล ะ ห ว า น ชื่ น ต ล อ ด ไ ป ด้ ว ย

d0WyOx9.jpeg

d0Wyb6J.jpeg

d0WylWb.jpeg

d0WyDAa.jpeg

d0WyAeq.jpeg

d0WyCaR.jpeg

d0WyXPt.jpeg

d0Wyaee.jpeg

d0Wyv3l.jpeg

d0WyGbk.jpeg