อิ่มบุญ อิ่มใจ ไปตามๆ กันสำหรับงานทำบุญทอดกฐินพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ถูดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ วัดสิเรียมพุทธาราม
โดยนักแสดงสาวชื่อดัง แอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ วัย 52 ปี ได้นำเอาภาพบรรยากาศพิธีมงคลดังกล่าว มาแชร์ผ่านอินสตาแกรม @annsirium ให้แฟนคลับแฟนละครได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญใหญ่

ซึ่งไม่เพียงแต่จะเผยให้เห็นความศรัทธา ของพุทธศาสนิกชนที่มารวมตัวกันจนแน่นขนัดเท่านั้น แต่แฟนๆ หลายคนก็ยังอดไม่ได้เช่นกัน
ที่จะชื่นชมความงดงามของเจ้าตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ได้สวมแต่งชุดผ้าไทย ซึ่งดูสวย สง่า และดูเปล่งปลั่งมากจริงๆ…
“ทำบุญทอดกฐินพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดสิเรียมพุทธาราม ประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัดศรีสะเกษ

ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญมาในครั้งนี้ทุกช่องทางไม่ว่าจะร่วมบุญใส่ซอง,โอนผ่านช่องทางออนไลน์,โรงทาน,เเละที่ได้เดินทางมาร่วมงานทอดถวายกฐินด้วยกันที่วัดนะคะ
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายเจริญด้วย ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ และเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ด้วยเทอญ”

ด้านชีวิตในวงการบันเทิง แอน สิเรียม เริ่มเข้าสู่วงการจากการเป็นนางแบบแฟชั่นในนิตยสารวัยรุ่นและเดินแบบ จนมีชื่อเสียงเป็นที่นิยม เนื่องจากมีหน้าตาน่ารัก
เพราะเป็นนางแบบลูกครึ่งไทย-อเมริกัน ขณะนั้นเธอเรียนอยู่ที่พาณิชย์การสันติราษฎร์ จากนั้นแอน สิเรียมเข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยการชักนำจาก ไพโรจน์ สังวริบุตร
ซึ่งเป็นผู้ตั้งชื่อสำหรับใช้ในวงการแสดงให้โดยชื่อ “สิเรียม” เป็นชื่อเมืองหนึ่งในพม่า ซึ่งเป็นถิ่นที่มีสตรีพม่าลูกครึ่งโปรตุเกสอยู่

มีความหมายว่า สิ่งอันเป็นที่รัก ที่ครอบครองความมั่นคง นำมารวมกับ “ภักดีดำรงฤทธิ์” ซึ่งเป็นนามสกุลของมารดานั่นเอง แอน สิเรียม
ไ ด้ รั บ ค ว า ม นิ ย ม เ มื่ อ ปี พ. ศ . 2 5 3 2 – 2 5 3 7 เ ธ อ แ ส ด ง ภ า พ ย น ต ร์ เ รื่ อ ง แ ร ก เ รื่ อ ง รั ก ซึ ม ลึ ก ( พ . ศ . 2 5 3 0 )
คู่ กั บ บิ ล ลี่ โ อ แ ก น ปั จ จุ บั น เ ธ อ ผั น ตั ว เ อ ง ม า ทำ ธุ ร กิ จ ส่ ว น ตั ว เ ป็ น ป ร ะ ธ า น เ จ้ า ห น้ า ที่ บ ริ ห า ร ฝ่ า ย ก า ร ต ล า ด บ ริ ษั ท ไ บ โ อ ค อ ส ก รุ๊ ป จำ กั ด

d0BnFeq.jpeg

d0BnyAa.jpeg

d0BrgPn.jpeg

d0Br1nV.jpeg

d0BrZdQ.jpeg

d0Brk3l.jpeg

d0Brfee.jpeg

d0BrBPt.jpeg

d0BrNKP.jpeg

d0Br740.jpeg