เป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นต่อหัวใจมากๆ เลยทีเดียว สำหรับงานฉลองวันคล้ายวันเกิด น้องมียา ลูกสาวสุดที่รักของ เติ้ล ตะวัน กับภรรยา กระแต เสาวคนธ์ ที่มีอายุครบ 6 ขวบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยทางด้าน กระแต ได้เผยคลิปตั้งแต่วันแรกที่ น้องมียา ได้คลอดออกมาลืมตาดูโลก
ซึ่งหนูน้อยต้องอยู่ที่โรงพยาบาลนานถึง 2 เดือน 2 วัน ตั้งแต่เท้าเท่าปลายนิ้วจนตอนนี้มีสุขภาพแข็งแรงและน่ารักสุดๆ

“2 เดือน 2 วันที่อยู่ในโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่หนูลืมตาดูโลก เป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องให้ตื่นเต้นทุกวัน
แต่เราก็มีความสุขกันมาก จนถึงวันนี้หนู 6 ขวบแล้ว… ขอบคุณที่มาสร้างรอยยิ้ม และกำลังใจให้พ่อกับแม่ในทุกวัน
หนูคือสิ่งที่มีค่าที่สุด HBD นะคะ รักลูกมาก หัวหน้าคนเก่งของพ่อกับแม่ #มียาค่ะ #แก๊งยันหว่าง #lovelymiyah #miyahbd”

จ า ก นั้ น เ ติ้ ล ต ะ วั น ก็ ไ ด้ โ พ ส ต์ ภ า พ ฉ ล อ ง พ ร้ อ ม ห น้ า พ ร้ อ ม ต า พ่ อ แ ม่ ลู ก ด้วยความรักและความอบอุ่นมอบให้แก่กันแบบเต็มเปี่ยมทั้ง
ยั ง เ ขี ย น แ ค ป ชั่ น ไ ว้ อี ก ด้ ว ย ว่ า ” สุ ข สั น ต์ วั น เ กิ ด ค น ต ล ก ข อ ง พ่ อ 6 ข ว บ แ ล้ ว
รั ก ห นู ที่ สุ ด เ ล ย วั น เ กิ ด พ่ อ ทำ ง า น อ ด อ ยู่ ด้ ว ย กั น แ ต่ เ ห็ น ห นู มี ค ว า ม สุ ข พ่ อ ก็ มี ค ว า ม สุ ข # l o v e l y m i y a h ”

d0TkXzV.jpeg

d0TkpnS.jpeg

d0TkJKg.jpeg

d0T3dxJ.jpeg

d0T3W49.jpeg

d0T30nb.jpeg

d0T3Sdf.jpeg

d0Tky31.jpeg

d0TkFOy.jpeg

d0TkIaD.jpeg

d0Tkrkv.jpeg