เมื่อเวลา 17.50 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ซึ่งในรายละเอียดของหนังสือ ที่ ลย 0023.4 /1750 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขอลาออกจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ด้วยนายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ซึ้งการลายอกจากตำแหน่งตังกล่าวเป็นการลายอกตามนัยมาตรา 36 (3 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 โดยเป็นการแสดงเจตนาที่มีเงื่อนเวลากำหนดไว้ย่อมสมบูรณ์เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ คือในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ดังนั้น เพื่อให้การคำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังวัดเลยได้เตรียมความพร้อมเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง รวมทั้งดำเงินการทั้งหลายอื่นที่เกี่ยวซ้องต่อไป ลงชื่อ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ไปหา นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ถึงสาเหตุการลาออก แต่ไม่มีใครรับสาย

ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ จังหวัดเลย รายงาน