เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังฮือฮาอย่างมากบนโลกออนไลน์ หลังน้องนักเรียนชั้น ม.6 รายหนึ่งยื่นพอร์ตฟอลิโอเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยและสามารถติดถึง 15 สาขา 6 มหาวิทยาลัย

จากการตรวจสอบทราบว่า น้องคนดังกล่าวชื่อ นายฐิติะพันธ์ วะเศษสร้อย ชื่อเล่นว่า โอโม่ เป็นนักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยากูล สำหรับ 15 สาขา 6 มหาวิทยาลัย มีดังนี้

1.เทคนิคการแพทย์ สหเวชศาสตร์ ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

3.เภสัชศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม

4.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทุนเพชรพระจอมเกล้าฯ วิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5.เภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา

6.สัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ สัตวแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

7.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ทุน STEAMs Co-Creation project วิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 8.วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

9.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10.ฟิสิกส์วัสดุและเครื่องมือการแพทย์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

11.ฟิสิกส์ทฤษฎีและการวิเคราะห์ข้อมูล วิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

12.วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

13.วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

14.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

15.รังสีเทคนิค รังสีเทคนิค ม.รังสิต

โดยน้องโอโม่ เปิดเผยว่า อยากขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและขอบคุณทุกคนที่ให้การชื่นชม จริงๆ แล้วการที่ตนนั้นติดรอบที่ 1 ของการยื่นแฟ้มสะสมผลงานครั้งสุดท้าย จะเป็นรอบที่ยังไม่ใช้คะแนนสอบ แต่ว่าตนนั้นใช้เป็นผลงานยื่นเข้าสมัคร ส่วนใหญ่จะเป็นผลงานที่พัฒนามาตั้งแต่มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 เรื่องเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์และทางด้านนวัตกรรมการวิจัยที่ทำกับชมรม Sci project.skr ของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โดยมี นางเสาวรจนี จันทวงค์ และนายวิริทธิ์พล วิเศษฐี เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน รวมถึงนางนันทิชา ธาตุระหัน ดร.กิตติยา มุกดาประเสริฐ เป็นครูที่ปรึกษาประจำชั้น

ทั้งนี้ โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ทำขึ้นมาใช้ระยะเวลาประมาณมากกว่า 1 ปี หรืออาจจะหลายเดือน เพื่อพัฒนาแข่งขันตามรายการต่างๆ แล้วตนก็ได้รางวัลในระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับประเทศ พร้อมสะสมผลงานเหล่านั้นถ่ายทอดออกมาเป็นแฟ้มผลงาน เพื่อยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันมีการเรียนควบคู่กันไปในโรงเรียนอีกด้วย คือการรักษาเกรดเฉลี่ยให้ได้สูงที่สุดพร้อมกับตั้งใจทำตรงนั้นให้ดีที่สุด พอถึงช่วงเวลาที่ต้องยื่นแฟ้มสะสมผลงานจะใช้เกรดเฉลี่ยกับผลงานต่างๆ ที่สะสมระยะเวลาตลอด 3 ปี แล้วก็ยื่นเข้ามหาวิทยาลัย

โอโม่กล่าวต่อว่า อยากฝากให้รุ่นน้องทุกคนเล็งเห็นถึงการตั้งใจทำผลงาน หรืออาจจะการตั้งใจเตรียมตัวสอบ เพื่อให้ตัวเองได้เข้าไปในคณะที่ตนเองอยากเรียนมากที่สุด ตอนนี้ตนได้ตัดสินใจเรียนแล้ว เลือกที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพราะว่าพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งหมดและเป็นความชอบส่วนตัวเอง ซึ่งหากจบออกมาก็จะเป็นเภสัชกร

a

w1200-85

w1200-84

w1200-83

w1200-82

w1200-81

w1200-80